...
Mã 22
 • Rank: unrank
 • Tướng: 123
 • Skin: 38
 • Acc số: #22
 • Rank: unrank
 • Tướng: 123
 • Skin: 38

33,000 đ
...
Mã 24
 • Rank: unrank
 • Tướng: 157
 • Skin: 11
 • Acc số: #24
 • Rank: unrank
 • Tướng: 157
 • Skin: 11

41,000 đ
...
Mã 25
 • Rank: BRONZE 4
 • Tướng: 159
 • Skin: 39
 • Acc số: #25
 • Rank: BRONZE 4
 • Tướng: 159
 • Skin: 39

43,000 đ
...
Mã 26
 • Rank: SILVER 2
 • Tướng: 157
 • Skin: 59
 • Acc số: #26
 • Rank: SILVER 2
 • Tướng: 157
 • Skin: 59

46,000 đ
...
Mã 27
 • Rank: unrank
 • Tướng: 157
 • Skin: 20
 • Acc số: #27
 • Rank: unrank
 • Tướng: 157
 • Skin: 20

41,000 đ
...
Mã 28
 • Rank: unrank
 • Tướng: 157
 • Skin: 30
 • Acc số: #28
 • Rank: unrank
 • Tướng: 157
 • Skin: 30

41,000 đ
...
Mã 29
 • Rank: BRONZE 4
 • Tướng: 158
 • Skin: 42
 • Acc số: #29
 • Rank: BRONZE 4
 • Tướng: 158
 • Skin: 42

43,000 đ
...
Mã 30
 • Rank: unrank
 • Tướng: 157
 • Skin: 43
 • Acc số: #30
 • Rank: unrank
 • Tướng: 157
 • Skin: 43

42,000 đ
...
Mã 32
 • Rank: unrank
 • Tướng: 157
 • Skin: 37
 • Acc số: #32
 • Rank: unrank
 • Tướng: 157
 • Skin: 37

42,000 đ
...
Mã 33
 • Rank: unrank
 • Tướng: 157
 • Skin: 28
 • Acc số: #33
 • Rank: unrank
 • Tướng: 157
 • Skin: 28

41,000 đ
...
Mã 34
 • Rank: unrank
 • Tướng: 161
 • Skin: 35
 • Acc số: #34
 • Rank: unrank
 • Tướng: 161
 • Skin: 35

43,000 đ
...
Mã 36
 • Rank: unrank
 • Tướng: 149
 • Skin: 148
 • Acc số: #36
 • Rank: unrank
 • Tướng: 149
 • Skin: 148

42,000 đ
...
Mã 37
 • Rank: unrank
 • Tướng: 158
 • Skin: 22
 • Acc số: #37
 • Rank: unrank
 • Tướng: 158
 • Skin: 22

42,000 đ
...
Mã 38
 • Rank: unrank
 • Tướng: 158
 • Skin: 40
 • Acc số: #38
 • Rank: unrank
 • Tướng: 158
 • Skin: 40

42,000 đ
...
Mã 39
 • Rank: unrank
 • Tướng: 158
 • Skin: 51
 • Acc số: #39
 • Rank: unrank
 • Tướng: 158
 • Skin: 51

42,000 đ
...
Mã 40
 • Rank: unrank
 • Tướng: 157
 • Skin: 78
 • Acc số: #40
 • Rank: unrank
 • Tướng: 157
 • Skin: 78

42,000 đ
...
Mã 41
 • Rank: unrank
 • Tướng: 158
 • Skin: 82
 • Acc số: #41
 • Rank: unrank
 • Tướng: 158
 • Skin: 82

43,000 đ
...
Mã 42
 • Rank: unrank
 • Tướng: 160
 • Skin: 95
 • Acc số: #42
 • Rank: unrank
 • Tướng: 160
 • Skin: 95

44,000 đ
...
Mã 43
 • Rank: BRONZE 3
 • Tướng: 161
 • Skin: 166
 • Acc số: #43
 • Rank: BRONZE 3
 • Tướng: 161
 • Skin: 166

46,000 đ
...
Mã 44
 • Rank: unrank
 • Tướng: 158
 • Skin: 123
 • Acc số: #44
 • Rank: unrank
 • Tướng: 158
 • Skin: 123

44,000 đ
...
Mã 47
 • Rank: unrank
 • Tướng: 157
 • Skin: 76
 • Acc số: #47
 • Rank: unrank
 • Tướng: 157
 • Skin: 76

42,000 đ
...
Mã 48
 • Rank: unrank
 • Tướng: 159
 • Skin: 86
 • Acc số: #48
 • Rank: unrank
 • Tướng: 159
 • Skin: 86

43,000 đ
...
Mã 49
 • Rank: unrank
 • Tướng: 158
 • Skin: 46
 • Acc số: #49
 • Rank: unrank
 • Tướng: 158
 • Skin: 46

42,000 đ
...
Mã 50
 • Rank: unrank
 • Tướng: 157
 • Skin: 67
 • Acc số: #50
 • Rank: unrank
 • Tướng: 157
 • Skin: 67

42,000 đ
...
Mã 51
 • Rank: BRONZE 1
 • Tướng: 158
 • Skin: 98
 • Acc số: #51
 • Rank: BRONZE 1
 • Tướng: 158
 • Skin: 98

44,000 đ
...
Mã 52
 • Rank: unrank
 • Tướng: 162
 • Skin: 134
 • Acc số: #52
 • Rank: unrank
 • Tướng: 162
 • Skin: 134

45,000 đ
...
Mã 54
 • Rank: unrank
 • Tướng: 160
 • Skin: 111
 • Acc số: #54
 • Rank: unrank
 • Tướng: 160
 • Skin: 111

44,000 đ
...
Mã 55
 • Rank: unrank
 • Tướng: 162
 • Skin: 135
 • Acc số: #55
 • Rank: unrank
 • Tướng: 162
 • Skin: 135

45,000 đ
...
Mã 56
 • Rank: BRONZE 4
 • Tướng: 158
 • Skin: 100
 • Acc số: #56
 • Rank: BRONZE 4
 • Tướng: 158
 • Skin: 100

44,000 đ
...
Mã 57
 • Rank: unrank
 • Tướng: 159
 • Skin: 140
 • Acc số: #57
 • Rank: unrank
 • Tướng: 159
 • Skin: 140

44,000 đ
...
Mã 58
 • Rank: BRONZE 1
 • Tướng: 162
 • Skin: 100
 • Acc số: #58
 • Rank: BRONZE 1
 • Tướng: 162
 • Skin: 100

45,000 đ
...
Mã 59
 • Rank: unrank
 • Tướng: 159
 • Skin: 150
 • Acc số: #59
 • Rank: unrank
 • Tướng: 159
 • Skin: 150

44,000 đ
...
Mã 60
 • Rank: BRONZE 2
 • Tướng: 160
 • Skin: 41
 • Acc số: #60
 • Rank: BRONZE 2
 • Tướng: 160
 • Skin: 41

43,000 đ
...
Mã 61
 • Rank: unrank
 • Tướng: 157
 • Skin: 87
 • Acc số: #61
 • Rank: unrank
 • Tướng: 157
 • Skin: 87

43,000 đ
...
Mã 62
 • Rank: unrank
 • Tướng: 162
 • Skin: 62
 • Acc số: #62
 • Rank: unrank
 • Tướng: 162
 • Skin: 62

43,000 đ
...
Mã 63
 • Rank: unrank
 • Tướng: 158
 • Skin: 155
 • Acc số: #63
 • Rank: unrank
 • Tướng: 158
 • Skin: 155

44,000 đ
...
Mã 64
 • Rank: unrank
 • Tướng: 158
 • Skin: 184
 • Acc số: #64
 • Rank: unrank
 • Tướng: 158
 • Skin: 184

45,000 đ
...
Mã 65
 • Rank: unrank
 • Tướng: 148
 • Skin: 110
 • Acc số: #65
 • Rank: unrank
 • Tướng: 148
 • Skin: 110

41,000 đ
...
Mã 66
 • Rank: unrank
 • Tướng: 159
 • Skin: 40
 • Acc số: #66
 • Rank: unrank
 • Tướng: 159
 • Skin: 40

42,000 đ
...
Mã 68
 • Rank: unrank
 • Tướng: 159
 • Skin: 124
 • Acc số: #68
 • Rank: unrank
 • Tướng: 159
 • Skin: 124

44,000 đ
...
Mã 69
 • Rank: unrank
 • Tướng: 159
 • Skin: 135
 • Acc số: #69
 • Rank: unrank
 • Tướng: 159
 • Skin: 135

44,000 đ
...
Mã 70
 • Rank: SILVER 2
 • Tướng: 160
 • Skin: 33
 • Acc số: #70
 • Rank: SILVER 2
 • Tướng: 160
 • Skin: 33

46,000 đ
...
Mã 71
 • Rank: unrank
 • Tướng: 159
 • Skin: 125
 • Acc số: #71
 • Rank: unrank
 • Tướng: 159
 • Skin: 125

44,000 đ
...
Mã 72
 • Rank: unrank
 • Tướng: 162
 • Skin: 138
 • Acc số: #72
 • Rank: unrank
 • Tướng: 162
 • Skin: 138

45,000 đ
...
Mã 73
 • Rank: BRONZE 4
 • Tướng: 159
 • Skin: 101
 • Acc số: #73
 • Rank: BRONZE 4
 • Tướng: 159
 • Skin: 101

44,000 đ
...
Mã 74
 • Rank: unrank
 • Tướng: 162
 • Skin: 130
 • Acc số: #74
 • Rank: unrank
 • Tướng: 162
 • Skin: 130

45,000 đ
...
Mã 75
 • Rank: unrank
 • Tướng: 161
 • Skin: 186
 • Acc số: #75
 • Rank: unrank
 • Tướng: 161
 • Skin: 186

46,000 đ
...
Mã 77
 • Rank: BRONZE 1
 • Tướng: 157
 • Skin: 43
 • Acc số: #77
 • Rank: BRONZE 1
 • Tướng: 157
 • Skin: 43

43,000 đ
...
Mã 78
 • Rank: unrank
 • Tướng: 159
 • Skin: 141
 • Acc số: #78
 • Rank: unrank
 • Tướng: 159
 • Skin: 141

44,000 đ
...
Mã 79
 • Rank: unrank
 • Tướng: 162
 • Skin: 146
 • Acc số: #79
 • Rank: unrank
 • Tướng: 162
 • Skin: 146

45,000 đ
...
Mã 81
 • Rank: BRONZE 4
 • Tướng: 157
 • Skin: 102
 • Acc số: #81
 • Rank: BRONZE 4
 • Tướng: 157
 • Skin: 102

44,000 đ
...
Mã 83
 • Rank: BRONZE 3
 • Tướng: 162
 • Skin: 127
 • Acc số: #83
 • Rank: BRONZE 3
 • Tướng: 162
 • Skin: 127

46,000 đ
...
Mã 84
 • Rank: unrank
 • Tướng: 162
 • Skin: 135
 • Acc số: #84
 • Rank: unrank
 • Tướng: 162
 • Skin: 135

45,000 đ
...
Mã 85
 • Rank: unrank
 • Tướng: 152
 • Skin: 149
 • Acc số: #85
 • Rank: unrank
 • Tướng: 152
 • Skin: 149

43,000 đ
...
Mã 86
 • Rank: SILVER 1
 • Tướng: 162
 • Skin: 151
 • Acc số: #86
 • Rank: SILVER 1
 • Tướng: 162
 • Skin: 151

52,000 đ
...
Mã 88
 • Rank: unrank
 • Tướng: 159
 • Skin: 117
 • Acc số: #88
 • Rank: unrank
 • Tướng: 159
 • Skin: 117

44,000 đ
...
Mã 89
 • Rank: unrank
 • Tướng: 159
 • Skin: 132
 • Acc số: #89
 • Rank: unrank
 • Tướng: 159
 • Skin: 132

44,000 đ
...
Mã 90
 • Rank: unrank
 • Tướng: 161
 • Skin: 150
 • Acc số: #90
 • Rank: unrank
 • Tướng: 161
 • Skin: 150

45,000 đ
...
Mã 91
 • Rank: unrank
 • Tướng: 159
 • Skin: 143
 • Acc số: #91
 • Rank: unrank
 • Tướng: 159
 • Skin: 143

44,000 đ
...
Mã 97
 • Rank: unrank
 • Tướng: 162
 • Skin: 122
 • Acc số: #97
 • Rank: unrank
 • Tướng: 162
 • Skin: 122

45,000 đ
...
Mã 100
 • Rank: unrank
 • Tướng: 159
 • Skin: 91
 • Acc số: #100
 • Rank: unrank
 • Tướng: 159
 • Skin: 91

43,000 đ
...
Mã 101
 • Rank: unrank
 • Tướng: 162
 • Skin: 109
 • Acc số: #101
 • Rank: unrank
 • Tướng: 162
 • Skin: 109

44,000 đ
...
Mã 102
 • Rank: unrank
 • Tướng: 157
 • Skin: 189
 • Acc số: #102
 • Rank: unrank
 • Tướng: 157
 • Skin: 189

45,000 đ
...
Mã 103
 • Rank: unrank
 • Tướng: 158
 • Skin: 52
 • Acc số: #103
 • Rank: unrank
 • Tướng: 158
 • Skin: 52

42,000 đ
...
Mã 104
 • Rank: unrank
 • Tướng: 159
 • Skin: 135
 • Acc số: #104
 • Rank: unrank
 • Tướng: 159
 • Skin: 135

44,000 đ
...
Mã 106
 • Rank: unrank
 • Tướng: 162
 • Skin: 119
 • Acc số: #106
 • Rank: unrank
 • Tướng: 162
 • Skin: 119

45,000 đ
...
Mã 107
 • Rank: unrank
 • Tướng: 160
 • Skin: 181
 • Acc số: #107
 • Rank: unrank
 • Tướng: 160
 • Skin: 181

45,000 đ
...
Mã 108
 • Rank: unrank
 • Tướng: 162
 • Skin: 235
 • Acc số: #108
 • Rank: unrank
 • Tướng: 162
 • Skin: 235

47,000 đ
...
Mã 109
 • Rank: SILVER 3
 • Tướng: 161
 • Skin: 95
 • Acc số: #109
 • Rank: SILVER 3
 • Tướng: 161
 • Skin: 95

47,000 đ
...
Mã 110
 • Rank: unrank
 • Tướng: 157
 • Skin: 204
 • Acc số: #110
 • Rank: unrank
 • Tướng: 157
 • Skin: 204

45,000 đ
...
Mã 111
 • Rank: unrank
 • Tướng: 162
 • Skin: 236
 • Acc số: #111
 • Rank: unrank
 • Tướng: 162
 • Skin: 236

47,000 đ
...
Mã 112
 • Rank: unrank
 • Tướng: 162
 • Skin: 241
 • Acc số: #112
 • Rank: unrank
 • Tướng: 162
 • Skin: 241

47,000 đ
...
Mã 113
 • Rank: SILVER 4
 • Tướng: 162
 • Skin: 245
 • Acc số: #113
 • Rank: SILVER 4
 • Tướng: 162
 • Skin: 245

49,000 đ
...
Mã 114
 • Rank: unrank
 • Tướng: 162
 • Skin: 437
 • Acc số: #114
 • Rank: unrank
 • Tướng: 162
 • Skin: 437

51,000 đ
...
Mã 115
 • Rank: unrank
 • Tướng: 161
 • Skin: 285
 • Acc số: #115
 • Rank: unrank
 • Tướng: 161
 • Skin: 285

48,000 đ
...
Mã 117
 • Rank: unrank
 • Tướng: 162
 • Skin: 164
 • Acc số: #117
 • Rank: unrank
 • Tướng: 162
 • Skin: 164

45,000 đ
...
Mã 118
 • Rank: unrank
 • Tướng: 162
 • Skin: 168
 • Acc số: #118
 • Rank: unrank
 • Tướng: 162
 • Skin: 168

45,000 đ
...
Mã 119
 • Rank: unrank
 • Tướng: 162
 • Skin: 84
 • Acc số: #119
 • Rank: unrank
 • Tướng: 162
 • Skin: 84

44,000 đ
...
Mã 120
 • Rank: BRONZE 4
 • Tướng: 161
 • Skin: 201
 • Acc số: #120
 • Rank: BRONZE 4
 • Tướng: 161
 • Skin: 201

47,000 đ
...
Mã 121
 • Rank: unrank
 • Tướng: 161
 • Skin: 256
 • Acc số: #121
 • Rank: unrank
 • Tướng: 161
 • Skin: 256

47,000 đ