...
Mã 814
 • Rank: unrank
 • Level:
 • Tướng: 142
 • Skin: 75
 • Tinh hoa lam:
 • Rank: unrank
 • Level:
 • Tướng: 142
 • Skin: 75
 • Tinh hoa lam:

438,000 đ
...
Mã 815
 • Rank: unrank
 • Level:
 • Tướng: 127
 • Skin: 74
 • Tinh hoa lam:
 • Rank: unrank
 • Level:
 • Tướng: 127
 • Skin: 74
 • Tinh hoa lam:

413,000 đ
...
Mã 817
 • Rank: unrank
 • Level:
 • Tướng: 132
 • Skin: 90
 • Tinh hoa lam:
 • Rank: unrank
 • Level:
 • Tướng: 132
 • Skin: 90
 • Tinh hoa lam:

468,000 đ
...
Mã 818
 • Rank: unrank
 • Level:
 • Tướng: 147
 • Skin: 75
 • Tinh hoa lam:
 • Rank: unrank
 • Level:
 • Tướng: 147
 • Skin: 75
 • Tinh hoa lam:

446,000 đ
...
Mã 819
 • Rank: unrank
 • Level:
 • Tướng: 133
 • Skin: 85
 • Tinh hoa lam:
 • Rank: unrank
 • Level:
 • Tướng: 133
 • Skin: 85
 • Tinh hoa lam:

455,000 đ
...
Mã 823
 • Rank: unrank
 • Level:
 • Tướng: 139
 • Skin: 65
 • Tinh hoa lam:
 • Rank: unrank
 • Level:
 • Tướng: 139
 • Skin: 65
 • Tinh hoa lam:

404,000 đ
...
Mã 825
 • Rank: unrank
 • Level:
 • Tướng: 140
 • Skin: 90
 • Tinh hoa lam:
 • Rank: unrank
 • Level:
 • Tướng: 140
 • Skin: 90
 • Tinh hoa lam:

480,000 đ
...
Mã 830
 • Rank: unrank
 • Level:
 • Tướng: 150
 • Skin: 84
 • Tinh hoa lam:
 • Rank: unrank
 • Level:
 • Tướng: 150
 • Skin: 84
 • Tinh hoa lam:

477,000 đ
...
Mã 832
 • Rank: unrank
 • Level:
 • Tướng: 104
 • Skin: 75
 • Tinh hoa lam:
 • Rank: unrank
 • Level:
 • Tướng: 104
 • Skin: 75
 • Tinh hoa lam:

381,000 đ
...
Mã 833
 • Rank: unrank
 • Level:
 • Tướng: 151
 • Skin: 75
 • Tinh hoa lam:
 • Rank: unrank
 • Level:
 • Tướng: 151
 • Skin: 75
 • Tinh hoa lam:

452,000 đ
...
Mã 836
 • Rank: unrank
 • Level:
 • Tướng: 131
 • Skin: 91
 • Tinh hoa lam:
 • Rank: unrank
 • Level:
 • Tướng: 131
 • Skin: 91
 • Tinh hoa lam:

470,000 đ
...
Mã 839
 • Rank: unrank
 • Level:
 • Tướng: 123
 • Skin: 74
 • Tinh hoa lam:
 • Rank: unrank
 • Level:
 • Tướng: 123
 • Skin: 74
 • Tinh hoa lam:

407,000 đ
...
Mã 841
 • Rank: unrank
 • Level:
 • Tướng: 143
 • Skin: 90
 • Tinh hoa lam:
 • Rank: unrank
 • Level:
 • Tướng: 143
 • Skin: 90
 • Tinh hoa lam:

485,000 đ
...
Mã 850
 • Rank: unrank
 • Level:
 • Tướng: 127
 • Skin: 79
 • Tinh hoa lam:
 • Rank: unrank
 • Level:
 • Tướng: 127
 • Skin: 79
 • Tinh hoa lam:

428,000 đ
...
Mã 856
 • Rank: unrank
 • Level:
 • Tướng: 119
 • Skin: 72
 • Tinh hoa lam:
 • Rank: unrank
 • Level:
 • Tướng: 119
 • Skin: 72
 • Tinh hoa lam:

395,000 đ
...
Mã 857
 • Rank: unrank
 • Level:
 • Tướng: 146
 • Skin: 91
 • Tinh hoa lam:
 • Rank: unrank
 • Level:
 • Tướng: 146
 • Skin: 91
 • Tinh hoa lam:

492,000 đ
...
Mã 861
 • Rank: unrank
 • Level:
 • Tướng: 151
 • Skin: 89
 • Tinh hoa lam:
 • Rank: unrank
 • Level:
 • Tướng: 151
 • Skin: 89
 • Tinh hoa lam:

494,000 đ
...
Mã 864
 • Rank: unrank
 • Level:
 • Tướng: 142
 • Skin: 89
 • Tinh hoa lam:
 • Rank: unrank
 • Level:
 • Tướng: 142
 • Skin: 89
 • Tinh hoa lam:

480,000 đ
...
Mã 1595
 • Rank: unrank
 • Level: 61
 • Tướng: 108
 • Skin: 30
 • Tinh hoa lam:1136
 • Rank: unrank
 • Level: 61
 • Tướng: 108
 • Skin: 30
 • Tinh hoa lam:1136

253,000 đ
...
Mã 1597
 • Rank: unrank
 • Level: 58
 • Tướng: 101
 • Skin: 30
 • Tinh hoa lam:20
 • Rank: unrank
 • Level: 58
 • Tướng: 101
 • Skin: 30
 • Tinh hoa lam:20

242,000 đ
...
Mã 1601
 • Rank: unrank
 • Level: 61
 • Tướng: 107
 • Skin: 31
 • Tinh hoa lam:594
 • Rank: unrank
 • Level: 61
 • Tướng: 107
 • Skin: 31
 • Tinh hoa lam:594

254,000 đ
...
Mã 1602
 • Rank: unrank
 • Level: 34
 • Tướng: 108
 • Skin: 31
 • Tinh hoa lam:2441
 • Rank: unrank
 • Level: 34
 • Tướng: 108
 • Skin: 31
 • Tinh hoa lam:2441

258,000 đ
...
Mã 1603
 • Rank: unrank
 • Level: 36
 • Tướng: 108
 • Skin: 31
 • Tinh hoa lam:520
 • Rank: unrank
 • Level: 36
 • Tướng: 108
 • Skin: 31
 • Tinh hoa lam:520

256,000 đ
...
Mã 1605
 • Rank: unrank
 • Level: 87
 • Tướng: 102
 • Skin: 32
 • Tinh hoa lam:30
 • Rank: unrank
 • Level: 87
 • Tướng: 102
 • Skin: 32
 • Tinh hoa lam:30

249,000 đ
...
Mã 1606
 • Rank: unrank
 • Level: 96
 • Tướng: 129
 • Skin: 33
 • Tinh hoa lam:2519
 • Rank: unrank
 • Level: 96
 • Tướng: 129
 • Skin: 33
 • Tinh hoa lam:2519

296,000 đ
...
Mã 1607
 • Rank: unrank
 • Level: 135
 • Tướng: 109
 • Skin: 35
 • Tinh hoa lam:172
 • Rank: unrank
 • Level: 135
 • Tướng: 109
 • Skin: 35
 • Tinh hoa lam:172

269,000 đ
...
Mã 1609
 • Rank: unrank
 • Level: 160
 • Tướng: 102
 • Skin: 35
 • Tinh hoa lam:2039
 • Rank: unrank
 • Level: 160
 • Tướng: 102
 • Skin: 35
 • Tinh hoa lam:2039

260,000 đ
...
Mã 1610
 • Rank: unrank
 • Level: 30
 • Tướng: 105
 • Skin: 36
 • Tinh hoa lam:751
 • Rank: unrank
 • Level: 30
 • Tướng: 105
 • Skin: 36
 • Tinh hoa lam:751

266,000 đ
...
Mã 1611
 • Rank: unrank
 • Level: 73
 • Tướng: 105
 • Skin: 37
 • Tinh hoa lam:751
 • Rank: unrank
 • Level: 73
 • Tướng: 105
 • Skin: 37
 • Tinh hoa lam:751

269,000 đ
...
Mã 1612
 • Rank: unrank
 • Level: 165
 • Tướng: 131
 • Skin: 37
 • Tinh hoa lam:1837
 • Rank: unrank
 • Level: 165
 • Tướng: 131
 • Skin: 37
 • Tinh hoa lam:1837

310,000 đ
...
Mã 1613
 • Rank: unrank
 • Level: 92
 • Tướng: 121
 • Skin: 37
 • Tinh hoa lam:713
 • Rank: unrank
 • Level: 92
 • Tướng: 121
 • Skin: 37
 • Tinh hoa lam:713

293,000 đ
...
Mã 1614
 • Rank: unrank
 • Level: 197
 • Tướng: 112
 • Skin: 38
 • Tinh hoa lam:649
 • Rank: unrank
 • Level: 197
 • Tướng: 112
 • Skin: 38
 • Tinh hoa lam:649

283,000 đ
...
Mã 1615
 • Rank: unrank
 • Level: 59
 • Tướng: 100
 • Skin: 38
 • Tinh hoa lam:112
 • Rank: unrank
 • Level: 59
 • Tướng: 100
 • Skin: 38
 • Tinh hoa lam:112

264,000 đ
...
Mã 1616
 • Rank: unrank
 • Level: 51
 • Tướng: 127
 • Skin: 39
 • Tinh hoa lam:2432
 • Rank: unrank
 • Level: 51
 • Tướng: 127
 • Skin: 39
 • Tinh hoa lam:2432

310,000 đ
...
Mã 1618
 • Rank: unrank
 • Level: 51
 • Tướng: 121
 • Skin: 40
 • Tinh hoa lam:517
 • Rank: unrank
 • Level: 51
 • Tướng: 121
 • Skin: 40
 • Tinh hoa lam:517

302,000 đ
...
Mã 1619
 • Rank: unrank
 • Level: 60
 • Tướng: 123
 • Skin: 41
 • Tinh hoa lam:5457
 • Rank: unrank
 • Level: 60
 • Tướng: 123
 • Skin: 41
 • Tinh hoa lam:5457

314,000 đ
...
Mã 1620
 • Rank: unrank
 • Level: 74
 • Tướng: 106
 • Skin: 41
 • Tinh hoa lam:358
 • Rank: unrank
 • Level: 74
 • Tướng: 106
 • Skin: 41
 • Tinh hoa lam:358

282,000 đ
...
Mã 1622
 • Rank: unrank
 • Level: 191
 • Tướng: 99
 • Skin: 41
 • Tinh hoa lam:3174
 • Rank: unrank
 • Level: 191
 • Tướng: 99
 • Skin: 41
 • Tinh hoa lam:3174

275,000 đ
...
Mã 1623
 • Rank: unrank
 • Level: 118
 • Tướng: 120
 • Skin: 42
 • Tinh hoa lam:997
 • Rank: unrank
 • Level: 118
 • Tướng: 120
 • Skin: 42
 • Tinh hoa lam:997

307,000 đ
...
Mã 1624
 • Rank: unrank
 • Level: 89
 • Tướng: 115
 • Skin: 42
 • Tinh hoa lam:1671
 • Rank: unrank
 • Level: 89
 • Tướng: 115
 • Skin: 42
 • Tinh hoa lam:1671

301,000 đ
...
Mã 1625
 • Rank: unrank
 • Level: 96
 • Tướng: 105
 • Skin: 42
 • Tinh hoa lam:872
 • Rank: unrank
 • Level: 96
 • Tướng: 105
 • Skin: 42
 • Tinh hoa lam:872

285,000 đ
...
Mã 1626
 • Rank: unrank
 • Level: 41
 • Tướng: 101
 • Skin: 42
 • Tinh hoa lam:1132
 • Rank: unrank
 • Level: 41
 • Tướng: 101
 • Skin: 42
 • Tinh hoa lam:1132

279,000 đ
...
Mã 1627
 • Rank: unrank
 • Level: 148
 • Tướng: 111
 • Skin: 43
 • Tinh hoa lam:1035
 • Rank: unrank
 • Level: 148
 • Tướng: 111
 • Skin: 43
 • Tinh hoa lam:1035

297,000 đ
...
Mã 1628
 • Rank: unrank
 • Level: 59
 • Tướng: 100
 • Skin: 43
 • Tinh hoa lam:9
 • Rank: unrank
 • Level: 59
 • Tướng: 100
 • Skin: 43
 • Tinh hoa lam:9

279,000 đ
...
Mã 1629
 • Rank: unrank
 • Level: 84
 • Tướng: 108
 • Skin: 44
 • Tinh hoa lam:1646
 • Rank: unrank
 • Level: 84
 • Tướng: 108
 • Skin: 44
 • Tinh hoa lam:1646

296,000 đ
...
Mã 1630
 • Rank: unrank
 • Level: 136
 • Tướng: 115
 • Skin: 44
 • Tinh hoa lam:1530
 • Rank: unrank
 • Level: 136
 • Tướng: 115
 • Skin: 44
 • Tinh hoa lam:1530

306,000 đ
...
Mã 1631
 • Rank: unrank
 • Level: 131
 • Tướng: 113
 • Skin: 46
 • Tinh hoa lam:5080
 • Rank: unrank
 • Level: 131
 • Tướng: 113
 • Skin: 46
 • Tinh hoa lam:5080

314,000 đ
...
Mã 1632
 • Rank: unrank
 • Level: 39
 • Tướng: 131
 • Skin: 46
 • Tinh hoa lam:3480
 • Rank: unrank
 • Level: 39
 • Tướng: 131
 • Skin: 46
 • Tinh hoa lam:3480

339,000 đ
...
Mã 1633
 • Rank: unrank
 • Level: 116
 • Tướng: 120
 • Skin: 47
 • Tinh hoa lam:1410
 • Rank: unrank
 • Level: 116
 • Tướng: 120
 • Skin: 47
 • Tinh hoa lam:1410

323,000 đ
...
Mã 1635
 • Rank: unrank
 • Level: 155
 • Tướng: 107
 • Skin: 47
 • Tinh hoa lam:612
 • Rank: unrank
 • Level: 155
 • Tướng: 107
 • Skin: 47
 • Tinh hoa lam:612

302,000 đ
...
Mã 1636
 • Rank: unrank
 • Level: 98
 • Tướng: 104
 • Skin: 48
 • Tinh hoa lam:620
 • Rank: unrank
 • Level: 98
 • Tướng: 104
 • Skin: 48
 • Tinh hoa lam:620

301,000 đ
...
Mã 1637
 • Rank: unrank
 • Level: 108
 • Tướng: 105
 • Skin: 49
 • Tinh hoa lam:1581
 • Rank: unrank
 • Level: 108
 • Tướng: 105
 • Skin: 49
 • Tinh hoa lam:1581

306,000 đ
...
Mã 1638
 • Rank: unrank
 • Level: 117
 • Tướng: 129
 • Skin: 49
 • Tinh hoa lam:2370
 • Rank: unrank
 • Level: 117
 • Tướng: 129
 • Skin: 49
 • Tinh hoa lam:2370

343,000 đ
...
Mã 1639
 • Rank: unrank
 • Level: 58
 • Tướng: 136
 • Skin: 49
 • Tinh hoa lam:745
 • Rank: unrank
 • Level: 58
 • Tướng: 136
 • Skin: 49
 • Tinh hoa lam:745

352,000 đ
...
Mã 1640
 • Rank: unrank
 • Level: 166
 • Tướng: 105
 • Skin: 50
 • Tinh hoa lam:762
 • Rank: unrank
 • Level: 166
 • Tướng: 105
 • Skin: 50
 • Tinh hoa lam:762

308,000 đ
...
Mã 1641
 • Rank: unrank
 • Level: 121
 • Tướng: 101
 • Skin: 50
 • Tinh hoa lam:4000
 • Rank: unrank
 • Level: 121
 • Tướng: 101
 • Skin: 50
 • Tinh hoa lam:4000

306,000 đ
...
Mã 1642
 • Rank: unrank
 • Level: 150
 • Tướng: 105
 • Skin: 51
 • Tinh hoa lam:26
 • Rank: unrank
 • Level: 150
 • Tướng: 105
 • Skin: 51
 • Tinh hoa lam:26

311,000 đ
...
Mã 1643
 • Rank: unrank
 • Level: 78
 • Tướng: 121
 • Skin: 51
 • Tinh hoa lam:5217
 • Rank: unrank
 • Level: 78
 • Tướng: 121
 • Skin: 51
 • Tinh hoa lam:5217

341,000 đ
...
Mã 1644
 • Rank: unrank
 • Level: 127
 • Tướng: 117
 • Skin: 51
 • Tinh hoa lam:4906
 • Rank: unrank
 • Level: 127
 • Tướng: 117
 • Skin: 51
 • Tinh hoa lam:4906

334,000 đ
...
Mã 1645
 • Rank: unrank
 • Level: 147
 • Tướng: 99
 • Skin: 51
 • Tinh hoa lam:1659
 • Rank: unrank
 • Level: 147
 • Tướng: 99
 • Skin: 51
 • Tinh hoa lam:1659

303,000 đ
...
Mã 1646
 • Rank: unrank
 • Level: 81
 • Tướng: 103
 • Skin: 53
 • Tinh hoa lam:1443
 • Rank: unrank
 • Level: 81
 • Tướng: 103
 • Skin: 53
 • Tinh hoa lam:1443

315,000 đ
...
Mã 1647
 • Rank: unrank
 • Level: 117
 • Tướng: 127
 • Skin: 54
 • Tinh hoa lam:3188
 • Rank: unrank
 • Level: 117
 • Tướng: 127
 • Skin: 54
 • Tinh hoa lam:3188

356,000 đ
...
Mã 1648
 • Rank: unrank
 • Level: 123
 • Tướng: 141
 • Skin: 56
 • Tinh hoa lam:4569
 • Rank: unrank
 • Level: 123
 • Tướng: 141
 • Skin: 56
 • Tinh hoa lam:4569

385,000 đ
...
Mã 1649
 • Rank: unrank
 • Level: 112
 • Tướng: 120
 • Skin: 56
 • Tinh hoa lam:2332
 • Rank: unrank
 • Level: 112
 • Tướng: 120
 • Skin: 56
 • Tinh hoa lam:2332

351,000 đ
...
Mã 1650
 • Rank: unrank
 • Level: 215
 • Tướng: 110
 • Skin: 56
 • Tinh hoa lam:3560
 • Rank: unrank
 • Level: 215
 • Tướng: 110
 • Skin: 56
 • Tinh hoa lam:3560

337,000 đ
...
Mã 1651
 • Rank: unrank
 • Level: 234
 • Tướng: 131
 • Skin: 56
 • Tinh hoa lam:1329
 • Rank: unrank
 • Level: 234
 • Tướng: 131
 • Skin: 56
 • Tinh hoa lam:1329

366,000 đ
...
Mã 1652
 • Rank: unrank
 • Level: 186
 • Tướng: 108
 • Skin: 57
 • Tinh hoa lam:3043
 • Rank: unrank
 • Level: 186
 • Tướng: 108
 • Skin: 57
 • Tinh hoa lam:3043

337,000 đ
...
Mã 1653
 • Rank: unrank
 • Level: 119
 • Tướng: 108
 • Skin: 58
 • Tinh hoa lam:2992
 • Rank: unrank
 • Level: 119
 • Tướng: 108
 • Skin: 58
 • Tinh hoa lam:2992

340,000 đ
...
Mã 1654
 • Rank: unrank
 • Level: 135
 • Tướng: 126
 • Skin: 58
 • Tinh hoa lam:2911
 • Rank: unrank
 • Level: 135
 • Tướng: 126
 • Skin: 58
 • Tinh hoa lam:2911

366,000 đ
...
Mã 1655
 • Rank: unrank
 • Level: 83
 • Tướng: 143
 • Skin: 58
 • Tinh hoa lam:9213
 • Rank: unrank
 • Level: 83
 • Tướng: 143
 • Skin: 58
 • Tinh hoa lam:9213

400,000 đ
...
Mã 1656
 • Rank: unrank
 • Level: 138
 • Tướng: 105
 • Skin: 58
 • Tinh hoa lam:5158
 • Rank: unrank
 • Level: 138
 • Tướng: 105
 • Skin: 58
 • Tinh hoa lam:5158

338,000 đ
...
Mã 1657
 • Rank: unrank
 • Level: 187
 • Tướng: 125
 • Skin: 59
 • Tinh hoa lam:3146
 • Rank: unrank
 • Level: 187
 • Tướng: 125
 • Skin: 59
 • Tinh hoa lam:3146

368,000 đ
...
Mã 1658
 • Rank: unrank
 • Level: 112
 • Tướng: 114
 • Skin: 59
 • Tinh hoa lam:7416
 • Rank: unrank
 • Level: 112
 • Tướng: 114
 • Skin: 59
 • Tinh hoa lam:7416

357,000 đ
...
Mã 1659
 • Rank: unrank
 • Level: 56
 • Tướng: 124
 • Skin: 59
 • Tinh hoa lam:928
 • Rank: unrank
 • Level: 56
 • Tướng: 124
 • Skin: 59
 • Tinh hoa lam:928

364,000 đ
...
Mã 1660
 • Rank: unrank
 • Level: 125
 • Tướng: 131
 • Skin: 60
 • Tinh hoa lam:576
 • Rank: unrank
 • Level: 125
 • Tướng: 131
 • Skin: 60
 • Tinh hoa lam:576

377,000 đ
...
Mã 1661
 • Rank: unrank
 • Level: 184
 • Tướng: 131
 • Skin: 60
 • Tinh hoa lam:2616
 • Rank: unrank
 • Level: 184
 • Tướng: 131
 • Skin: 60
 • Tinh hoa lam:2616

380,000 đ
...
Mã 1662
 • Rank: unrank
 • Level: 113
 • Tướng: 107
 • Skin: 61
 • Tinh hoa lam:2989
 • Rank: unrank
 • Level: 113
 • Tướng: 107
 • Skin: 61
 • Tinh hoa lam:2989

347,000 đ
...
Mã 1663
 • Rank: unrank
 • Level: 116
 • Tướng: 143
 • Skin: 61
 • Tinh hoa lam:1190
 • Rank: unrank
 • Level: 116
 • Tướng: 143
 • Skin: 61
 • Tinh hoa lam:1190

399,000 đ
...
Mã 1664
 • Rank: unrank
 • Level: 165
 • Tướng: 118
 • Skin: 61
 • Tinh hoa lam:2615
 • Rank: unrank
 • Level: 165
 • Tướng: 118
 • Skin: 61
 • Tinh hoa lam:2615

363,000 đ
...
Mã 1665
 • Rank: unrank
 • Level: 184
 • Tướng: 114
 • Skin: 61
 • Tinh hoa lam:17010
 • Rank: unrank
 • Level: 184
 • Tướng: 114
 • Skin: 61
 • Tinh hoa lam:17010

374,000 đ
...
Mã 1666
 • Rank: unrank
 • Level: 133
 • Tướng: 120
 • Skin: 62
 • Tinh hoa lam:806
 • Rank: unrank
 • Level: 133
 • Tướng: 120
 • Skin: 62
 • Tinh hoa lam:806

367,000 đ
...
Mã 1667
 • Rank: unrank
 • Level: 116
 • Tướng: 144
 • Skin: 62
 • Tinh hoa lam:10359
 • Rank: unrank
 • Level: 116
 • Tướng: 144
 • Skin: 62
 • Tinh hoa lam:10359

414,000 đ
...
Mã 1668
 • Rank: unrank
 • Level: 132
 • Tướng: 104
 • Skin: 62
 • Tinh hoa lam:8250
 • Rank: unrank
 • Level: 132
 • Tướng: 104
 • Skin: 62
 • Tinh hoa lam:8250

352,000 đ
...
Mã 1669
 • Rank: unrank
 • Level: 133
 • Tướng: 119
 • Skin: 65
 • Tinh hoa lam:1106
 • Rank: unrank
 • Level: 133
 • Tướng: 119
 • Skin: 65
 • Tinh hoa lam:1106

375,000 đ
...
Mã 1670
 • Rank: unrank
 • Level: 102
 • Tướng: 133
 • Skin: 65
 • Tinh hoa lam:1351
 • Rank: unrank
 • Level: 102
 • Tướng: 133
 • Skin: 65
 • Tinh hoa lam:1351

396,000 đ
...
Mã 1671
 • Rank: unrank
 • Level: 127
 • Tướng: 115
 • Skin: 66
 • Tinh hoa lam:5451
 • Rank: unrank
 • Level: 127
 • Tướng: 115
 • Skin: 66
 • Tinh hoa lam:5451

377,000 đ
...
Mã 1672
 • Rank: unrank
 • Level: 174
 • Tướng: 105
 • Skin: 66
 • Tinh hoa lam:564
 • Rank: unrank
 • Level: 174
 • Tướng: 105
 • Skin: 66
 • Tinh hoa lam:564

356,000 đ
...
Mã 1673
 • Rank: unrank
 • Level: 139
 • Tướng: 126
 • Skin: 66
 • Tinh hoa lam:1349
 • Rank: unrank
 • Level: 139
 • Tướng: 126
 • Skin: 66
 • Tinh hoa lam:1349

389,000 đ
...
Mã 1674
 • Rank: unrank
 • Level: 198
 • Tướng: 107
 • Skin: 67
 • Tinh hoa lam:1100
 • Rank: unrank
 • Level: 198
 • Tướng: 107
 • Skin: 67
 • Tinh hoa lam:1100

363,000 đ
...
Mã 1675
 • Rank: unrank
 • Level: 188
 • Tướng: 133
 • Skin: 68
 • Tinh hoa lam:6957
 • Rank: unrank
 • Level: 188
 • Tướng: 133
 • Skin: 68
 • Tinh hoa lam:6957

412,000 đ
...
Mã 1676
 • Rank: unrank
 • Level: 150
 • Tướng: 139
 • Skin: 68
 • Tinh hoa lam:960
 • Rank: unrank
 • Level: 150
 • Tướng: 139
 • Skin: 68
 • Tinh hoa lam:960

414,000 đ
...
Mã 1677
 • Rank: unrank
 • Level: 219
 • Tướng: 103
 • Skin: 69
 • Tinh hoa lam:1011
 • Rank: unrank
 • Level: 219
 • Tướng: 103
 • Skin: 69
 • Tinh hoa lam:1011

363,000 đ
...
Mã 1678
 • Rank: unrank
 • Level: 56
 • Tướng: 119
 • Skin: 69
 • Tinh hoa lam:2046
 • Rank: unrank
 • Level: 56
 • Tướng: 119
 • Skin: 69
 • Tinh hoa lam:2046

388,000 đ
...
Mã 1679
 • Rank: unrank
 • Level: 268
 • Tướng: 138
 • Skin: 69
 • Tinh hoa lam:9058
 • Rank: unrank
 • Level: 268
 • Tướng: 138
 • Skin: 69
 • Tinh hoa lam:9058

425,000 đ
...
Mã 1680
 • Rank: unrank
 • Level: 199
 • Tướng: 128
 • Skin: 70
 • Tinh hoa lam:1940
 • Rank: unrank
 • Level: 199
 • Tướng: 128
 • Skin: 70
 • Tinh hoa lam:1940

404,000 đ
...
Mã 1681
 • Rank: unrank
 • Level: 180
 • Tướng: 113
 • Skin: 71
 • Tinh hoa lam:1770
 • Rank: unrank
 • Level: 180
 • Tướng: 113
 • Skin: 71
 • Tinh hoa lam:1770

385,000 đ
...
Mã 1682
 • Rank: unrank
 • Level: 191
 • Tướng: 129
 • Skin: 73
 • Tinh hoa lam:1350
 • Rank: unrank
 • Level: 191
 • Tướng: 129
 • Skin: 73
 • Tinh hoa lam:1350

414,000 đ
...
Mã 1683
 • Rank: unrank
 • Level: 170
 • Tướng: 111
 • Skin: 73
 • Tinh hoa lam:2822
 • Rank: unrank
 • Level: 170
 • Tướng: 111
 • Skin: 73
 • Tinh hoa lam:2822

389,000 đ
...
Mã 1684
 • Rank: unrank
 • Level: 107
 • Tướng: 110
 • Skin: 74
 • Tinh hoa lam:3877
 • Rank: unrank
 • Level: 107
 • Tướng: 110
 • Skin: 74
 • Tinh hoa lam:3877

392,000 đ
...
Mã 1685
 • Rank: unrank
 • Level: 194
 • Tướng: 144
 • Skin: 75
 • Tinh hoa lam:4295
 • Rank: unrank
 • Level: 194
 • Tướng: 144
 • Skin: 75
 • Tinh hoa lam:4295

446,000 đ
...
Mã 1686
 • Rank: unrank
 • Level: 183
 • Tướng: 120
 • Skin: 75
 • Tinh hoa lam:243
 • Rank: unrank
 • Level: 183
 • Tướng: 120
 • Skin: 75
 • Tinh hoa lam:243

405,000 đ
...
Mã 1687
 • Rank: unrank
 • Level: 268
 • Tướng: 147
 • Skin: 76
 • Tinh hoa lam:5699
 • Rank: unrank
 • Level: 268
 • Tướng: 147
 • Skin: 76
 • Tinh hoa lam:5699

455,000 đ
...
Mã 1688
 • Rank: unrank
 • Level: 203
 • Tướng: 147
 • Skin: 76
 • Tinh hoa lam:7320
 • Rank: unrank
 • Level: 203
 • Tướng: 147
 • Skin: 76
 • Tinh hoa lam:7320

457,000 đ
...
Mã 1689
 • Rank: unrank
 • Level: 224
 • Tướng: 130
 • Skin: 76
 • Tinh hoa lam:2945
 • Rank: unrank
 • Level: 224
 • Tướng: 130
 • Skin: 76
 • Tinh hoa lam:2945

427,000 đ
...
Mã 1690
 • Rank: unrank
 • Level: 182
 • Tướng: 126
 • Skin: 78
 • Tinh hoa lam:1401
 • Rank: unrank
 • Level: 182
 • Tướng: 126
 • Skin: 78
 • Tinh hoa lam:1401

425,000 đ
...
Mã 1691
 • Rank: unrank
 • Level: 258
 • Tướng: 134
 • Skin: 78
 • Tinh hoa lam:1402
 • Rank: unrank
 • Level: 258
 • Tướng: 134
 • Skin: 78
 • Tinh hoa lam:1402

437,000 đ
...
Mã 1692
 • Rank: unrank
 • Level: 179
 • Tướng: 155
 • Skin: 78
 • Tinh hoa lam:9174
 • Rank: unrank
 • Level: 179
 • Tướng: 155
 • Skin: 78
 • Tinh hoa lam:9174

478,000 đ
...
Mã 1693
 • Rank: unrank
 • Level: 142
 • Tướng: 120
 • Skin: 78
 • Tinh hoa lam:7948
 • Rank: unrank
 • Level: 142
 • Tướng: 120
 • Skin: 78
 • Tinh hoa lam:7948

424,000 đ
...
Mã 1694
 • Rank: unrank
 • Level: 294
 • Tướng: 136
 • Skin: 78
 • Tinh hoa lam:1057
 • Rank: unrank
 • Level: 294
 • Tướng: 136
 • Skin: 78
 • Tinh hoa lam:1057

439,000 đ
...
Mã 1695
 • Rank: unrank
 • Level: 143
 • Tướng: 125
 • Skin: 79
 • Tinh hoa lam:2526
 • Rank: unrank
 • Level: 143
 • Tướng: 125
 • Skin: 79
 • Tinh hoa lam:2526

428,000 đ
...
Mã 1696
 • Rank: unrank
 • Level: 88
 • Tướng: 142
 • Skin: 79
 • Tinh hoa lam:3398
 • Rank: unrank
 • Level: 88
 • Tướng: 142
 • Skin: 79
 • Tinh hoa lam:3398

454,000 đ
...
Mã 1697
 • Rank: unrank
 • Level: 201
 • Tướng: 129
 • Skin: 79
 • Tinh hoa lam:1819
 • Rank: unrank
 • Level: 201
 • Tướng: 129
 • Skin: 79
 • Tinh hoa lam:1819

433,000 đ
...
Mã 1698
 • Rank: unrank
 • Level: 230
 • Tướng: 126
 • Skin: 79
 • Tinh hoa lam:313
 • Rank: unrank
 • Level: 230
 • Tướng: 126
 • Skin: 79
 • Tinh hoa lam:313

426,000 đ
...
Mã 1699
 • Rank: unrank
 • Level: 177
 • Tướng: 134
 • Skin: 79
 • Tinh hoa lam:1882
 • Rank: unrank
 • Level: 177
 • Tướng: 134
 • Skin: 79
 • Tinh hoa lam:1882

440,000 đ
...
Mã 1700
 • Rank: unrank
 • Level: 145
 • Tướng: 157
 • Skin: 79
 • Tinh hoa lam:4813
 • Rank: unrank
 • Level: 145
 • Tướng: 157
 • Skin: 79
 • Tinh hoa lam:4813

478,000 đ
...
Mã 1701
 • Rank: unrank
 • Level: 76
 • Tướng: 153
 • Skin: 79
 • Tinh hoa lam:5885
 • Rank: unrank
 • Level: 76
 • Tướng: 153
 • Skin: 79
 • Tinh hoa lam:5885

474,000 đ
...
Mã 1702
 • Rank: unrank
 • Level: 248
 • Tướng: 118
 • Skin: 80
 • Tinh hoa lam:3908
 • Rank: unrank
 • Level: 248
 • Tướng: 118
 • Skin: 80
 • Tinh hoa lam:3908

422,000 đ
...
Mã 1703
 • Rank: unrank
 • Level: 203
 • Tướng: 111
 • Skin: 81
 • Tinh hoa lam:350
 • Rank: unrank
 • Level: 203
 • Tướng: 111
 • Skin: 81
 • Tinh hoa lam:350

410,000 đ
...
Mã 1704
 • Rank: unrank
 • Level: 227
 • Tướng: 139
 • Skin: 81
 • Tinh hoa lam:1666
 • Rank: unrank
 • Level: 227
 • Tướng: 139
 • Skin: 81
 • Tinh hoa lam:1666

453,000 đ
...
Mã 1705
 • Rank: unrank
 • Level: 320
 • Tướng: 148
 • Skin: 82
 • Tinh hoa lam:10756
 • Rank: unrank
 • Level: 320
 • Tướng: 148
 • Skin: 82
 • Tinh hoa lam:10756

481,000 đ
...
Mã 1706
 • Rank: unrank
 • Level: 41
 • Tướng: 142
 • Skin: 83
 • Tinh hoa lam:1672
 • Rank: unrank
 • Level: 41
 • Tướng: 142
 • Skin: 83
 • Tinh hoa lam:1672

464,000 đ
...
Mã 1707
 • Rank: unrank
 • Level: 169
 • Tướng: 135
 • Skin: 83
 • Tinh hoa lam:1483
 • Rank: unrank
 • Level: 169
 • Tướng: 135
 • Skin: 83
 • Tinh hoa lam:1483

453,000 đ
...
Mã 1708
 • Rank: unrank
 • Level: 110
 • Tướng: 144
 • Skin: 84
 • Tinh hoa lam:270
 • Rank: unrank
 • Level: 110
 • Tướng: 144
 • Skin: 84
 • Tinh hoa lam:270

468,000 đ
...
Mã 1709
 • Rank: unrank
 • Level: 221
 • Tướng: 160
 • Skin: 84
 • Tinh hoa lam:17281
 • Rank: unrank
 • Level: 221
 • Tướng: 160
 • Skin: 84
 • Tinh hoa lam:17281

513,000 đ
...
Mã 1710
 • Rank: unrank
 • Level: 168
 • Tướng: 132
 • Skin: 85
 • Tinh hoa lam:716
 • Rank: unrank
 • Level: 168
 • Tướng: 132
 • Skin: 85
 • Tinh hoa lam:716

454,000 đ
...
Mã 1711
 • Rank: unrank
 • Level: 224
 • Tướng: 123
 • Skin: 86
 • Tinh hoa lam:1985
 • Rank: unrank
 • Level: 224
 • Tướng: 123
 • Skin: 86
 • Tinh hoa lam:1985

445,000 đ
...
Mã 1712
 • Rank: unrank
 • Level: 149
 • Tướng: 121
 • Skin: 86
 • Tinh hoa lam:10833
 • Rank: unrank
 • Level: 149
 • Tướng: 121
 • Skin: 86
 • Tinh hoa lam:10833

452,000 đ
...
Mã 1713
 • Rank: unrank
 • Level: 146
 • Tướng: 133
 • Skin: 87
 • Tinh hoa lam:1004
 • Rank: unrank
 • Level: 146
 • Tướng: 133
 • Skin: 87
 • Tinh hoa lam:1004

462,000 đ
...
Mã 1714
 • Rank: unrank
 • Level: 141
 • Tướng: 136
 • Skin: 87
 • Tinh hoa lam:2152
 • Rank: unrank
 • Level: 141
 • Tướng: 136
 • Skin: 87
 • Tinh hoa lam:2152

468,000 đ
...
Mã 1715
 • Rank: unrank
 • Level: 208
 • Tướng: 144
 • Skin: 87
 • Tinh hoa lam:56
 • Rank: unrank
 • Level: 208
 • Tướng: 144
 • Skin: 87
 • Tinh hoa lam:56

477,000 đ
...
Mã 1716
 • Rank: unrank
 • Level: 276
 • Tướng: 159
 • Skin: 87
 • Tinh hoa lam:8165
 • Rank: unrank
 • Level: 276
 • Tướng: 159
 • Skin: 87
 • Tinh hoa lam:8165

509,000 đ
...
Mã 1717
 • Rank: unrank
 • Level: 170
 • Tướng: 129
 • Skin: 88
 • Tinh hoa lam:742
 • Rank: unrank
 • Level: 170
 • Tướng: 129
 • Skin: 88
 • Tinh hoa lam:742

458,000 đ
...
Mã 1719
 • Rank: unrank
 • Level: 136
 • Tướng: 108
 • Skin: 88
 • Tinh hoa lam:809
 • Rank: unrank
 • Level: 136
 • Tướng: 108
 • Skin: 88
 • Tinh hoa lam:809

427,000 đ
...
Mã 1720
 • Rank: unrank
 • Level: 266
 • Tướng: 160
 • Skin: 88
 • Tinh hoa lam:22788
 • Rank: unrank
 • Level: 266
 • Tướng: 160
 • Skin: 88
 • Tinh hoa lam:22788

531,000 đ
...
Mã 1722
 • Rank: unrank
 • Level: 273
 • Tướng: 150
 • Skin: 89
 • Tinh hoa lam:1056
 • Rank: unrank
 • Level: 273
 • Tướng: 150
 • Skin: 89
 • Tinh hoa lam:1056

493,000 đ
...
Mã 1723
 • Rank: unrank
 • Level: 277
 • Tướng: 142
 • Skin: 91
 • Tinh hoa lam:16431
 • Rank: unrank
 • Level: 277
 • Tướng: 142
 • Skin: 91
 • Tinh hoa lam:16431

506,000 đ
...
Mã 1724
 • Rank: unrank
 • Level: 187
 • Tướng: 150
 • Skin: 91
 • Tinh hoa lam:989
 • Rank: unrank
 • Level: 187
 • Tướng: 150
 • Skin: 91
 • Tinh hoa lam:989

499,000 đ
...
Mã 1725
 • Rank: unrank
 • Level: 114
 • Tướng: 153
 • Skin: 92
 • Tinh hoa lam:12485
 • Rank: unrank
 • Level: 114
 • Tướng: 153
 • Skin: 92
 • Tinh hoa lam:12485

520,000 đ
...
Mã 1726
 • Rank: unrank
 • Level: 243
 • Tướng: 151
 • Skin: 92
 • Tinh hoa lam:23902
 • Rank: unrank
 • Level: 243
 • Tướng: 151
 • Skin: 92
 • Tinh hoa lam:23902

531,000 đ
...
Mã 1727
 • Rank: unrank
 • Level: 143
 • Tướng: 146
 • Skin: 93
 • Tinh hoa lam:15940
 • Rank: unrank
 • Level: 143
 • Tướng: 146
 • Skin: 93
 • Tinh hoa lam:15940

517,000 đ
...
Mã 1728
 • Rank: unrank
 • Level: 247
 • Tướng: 143
 • Skin: 93
 • Tinh hoa lam:1107
 • Rank: unrank
 • Level: 247
 • Tướng: 143
 • Skin: 93
 • Tinh hoa lam:1107

495,000 đ
...
Mã 1729
 • Rank: unrank
 • Level: 293
 • Tướng: 159
 • Skin: 94
 • Tinh hoa lam:440
 • Rank: unrank
 • Level: 293
 • Tướng: 159
 • Skin: 94
 • Tinh hoa lam:440

521,000 đ
...
Mã 1730
 • Rank: unrank
 • Level: 243
 • Tướng: 128
 • Skin: 94
 • Tinh hoa lam:778
 • Rank: unrank
 • Level: 243
 • Tướng: 128
 • Skin: 94
 • Tinh hoa lam:778

475,000 đ
...
Mã 1731
 • Rank: unrank
 • Level: 173
 • Tướng: 120
 • Skin: 95
 • Tinh hoa lam:1798
 • Rank: unrank
 • Level: 173
 • Tướng: 120
 • Skin: 95
 • Tinh hoa lam:1798

467,000 đ
...
Mã 1733
 • Rank: unrank
 • Level: 196
 • Tướng: 157
 • Skin: 96
 • Tinh hoa lam:16477
 • Rank: unrank
 • Level: 196
 • Tướng: 157
 • Skin: 96
 • Tinh hoa lam:16477

543,000 đ
...
Mã 1734
 • Rank: unrank
 • Level: 218
 • Tướng: 162
 • Skin: 97
 • Tinh hoa lam:62580
 • Rank: unrank
 • Level: 218
 • Tướng: 162
 • Skin: 97
 • Tinh hoa lam:62580

609,000 đ
...
Mã 1735
 • Rank: unrank
 • Level: 84
 • Tướng: 140
 • Skin: 98
 • Tinh hoa lam:2339
 • Rank: unrank
 • Level: 84
 • Tướng: 140
 • Skin: 98
 • Tinh hoa lam:2339

507,000 đ
...
Mã 1738
 • Rank: unrank
 • Level: 212
 • Tướng: 151
 • Skin: 99
 • Tinh hoa lam:2620
 • Rank: unrank
 • Level: 212
 • Tướng: 151
 • Skin: 99
 • Tinh hoa lam:2620

527,000 đ
...
Mã 1739
 • Rank: unrank
 • Level: 165
 • Tướng: 142
 • Skin: 100
 • Tinh hoa lam:892
 • Rank: unrank
 • Level: 165
 • Tướng: 142
 • Skin: 100
 • Tinh hoa lam:892

514,000 đ
...
Mã 1740
 • Rank: unrank
 • Level: 98
 • Tướng: 154
 • Skin: 100
 • Tinh hoa lam:16274
 • Rank: unrank
 • Level: 98
 • Tướng: 154
 • Skin: 100
 • Tinh hoa lam:16274

551,000 đ
...
Mã 1741
 • Rank: unrank
 • Level: 189
 • Tướng: 146
 • Skin: 101
 • Tinh hoa lam:2021
 • Rank: unrank
 • Level: 189
 • Tướng: 146
 • Skin: 101
 • Tinh hoa lam:2021

524,000 đ
...
Mã 1743
 • Rank: unrank
 • Level: 170
 • Tướng: 144
 • Skin: 106
 • Tinh hoa lam:3729
 • Rank: unrank
 • Level: 170
 • Tướng: 144
 • Skin: 106
 • Tinh hoa lam:3729

538,000 đ
...
Mã 1744
 • Rank: unrank
 • Level: 248
 • Tướng: 164
 • Skin: 107
 • Tinh hoa lam:4378
 • Rank: unrank
 • Level: 248
 • Tướng: 164
 • Skin: 107
 • Tinh hoa lam:4378

572,000 đ